About

Who are we and what do we do?

Students for Energy in Africa is a Belgian organisation with following objectives:

  • realise projects on renewable energy in Africa, researched and carried out by Belgian students in cooperation with the local communities
  • enhance the technical-scientific knowledge of those students concerning renewable energy and broaden their world view
  • inform the local communities on renewable energy and exchange technical-scientific knowledge
  • offer financial support to the projects

Wie zijn we en wat doen we?

Students for Energy in Africa is een Belgische vzw met volgende doelstellingen:

  • het realiseren van duurzame energie projecten in Afrika, onderzocht en uitgevoerd door Belgische studenten in samenwerking met de lokale bevolking
  • het uitbreiden van de technisch-wetenschappelijke kennis van deze studenten wat betreft duurzame energie en het verbreden van hun zicht op de wereld
  • het informeren van de lokale bevolking over duurzame energie en het uitwisselen van technisch-wetenschappelijke kennis
  • financiële steun aan de projecten

How do we do it?

We search for projects on renewable energy in Africa. Every project is first subjected to a feasibility study where not only the technical-scientific side is looked at but also the financial prospects and the safety, accommodation and guidance of the student on site. When a project is approved we look for interested, capable and responsible students that are willing to take part in an African adventure of sustainable development and want to broaden their horizon. During the first part of their thesis the students investigate and develop the best applicable renewable energy system that is built up during the second part of their thesis.

Hoe doen we dit?

We gaan op zoek naar projecten rond duurzame energie in Afrika. Elk project wordt eerst onderworpen aan een haalbaarheidsstudie waar niet alleen gekeken wordt naar de technisch-wetenschappelijk kant, maar ook naar de financiële vooruitzichten, de veiligheid, de huisvesting en begeleiding van de studenten ter plaatse. Als een project goedgekeurd wordt, gaan we op zoek naar geïnteresseerde, bekwame en verantwoordelijke studenten die willen deel uit maken van een Afrikaans avontuur van duurzame ontwikkeling en die hun horizon willen uitbreiden. Tijdens het eerste deel van hun thesis gaan de studenten op zoek naar het beste duurzame energiesysteem en werken ze dit ook uit. Daarna gaan ze ter plaatse om het systeem op te bouwen tijdens het tweede deel van hun thesis.

%d bloggers like this: